Powered by W-Agora
bevegelsen >> Sosialisme og kapitalisme
You are not logged in Login  Register    

NYHET: Grunnet spamposting har vi måttet kreve innlogging for å skrive innlegg. Oppe til høyre kan du logge inn eller registrere deg eller få nytt passord. Har opprettet gjestebruker: Brukernavn: gjest passord: gjest

Dette er et åpent forum. Blant forumets brukere er det både medlemmer og ikke-medlemmer av BfS. Innlegg representerer ikke nødvendigvis BfS' synspunkt og står for undertegners egen regning. For informasjon om Bevegelsen for Sosialisme, se vår faste webside bevegelsen.no. Vi driver ingen meningsensur - men personsjikane, ulovligheter og annen grovt usømmelig opptreden kan medføre at innlegg blir slettet uten varsel. Rapport om misbruk av forumet sendes til debatt@bevegelsen.no.
For en ny sosialistisk tenkning(1)Hits: 2781
Ole Å Langeland [OÅL]
on 2010-30-08 18:50
[ Edit  Delete  ]
Reply  List  Expand  Monitor
Kontrarevolusjonen i Russland og Øst-Europa var et veldig historisk tilbakeskritt. Men de historiske resultater som ble oppnådd i realsosialismens tid er ikke noe som er blitt simpelt hen ter forsvunnet.

Å forsvare sosialismen vil si å fornye tenkningen, erstatte det ubrukbare med noe mer bærekraftig og dermed utfordre det kapitalistiske systemet på nytt.

Realsosialismen utfordret kapitalismens eiendomsmakt og klarte å erstatte den med folkeiendom. Men styringssystemet var ikke utformet slik at sosialismen kunne slå kapitalismen .

Den demokratiske sentralismen har den fordel at de demokratiske beslutninger virkelig gjennomføres , hvis modellen virker etter sin hensikt. Men den har en svakhet som kan være fatal: den mangelen at makt og ansvar ikke er enhetlig forbundet med hverandre.

Det oppstår en treghet i systemet slik at det som viser seg å fungere feil ikke kan endres raskt nok på grunn av et oversentralisering.

En ny sosialistisk modell må derfor betone den bedriftsoperative selvstendighet og ta konsekvensen av at selv med en planøkonomi må det gjelde en vare -penge forbindelse slik at en bedrift vil måtte vise gjennom dette at den leverer de varer som trengs til den pris og kvalitet som forventes.

Det sentrale blir immidlertid at en kollektiv og sosial tankegang gjennomsyrer samfunnet på alle nivåer. Et sosialistisk system kan ikke utvikles uten at den borgerlige mentalitet, dens hemningsløse individualisme og ensidige frihetsdyrking overvinnes.

Det borgerlige samfunn og det kapitalistiske systemet oppstod i konfrontasjon med den føydale samfunnsorden. Den føydale samfunnsorden var i veien for framskrittet på alle måter. Men det er en rasjonell kjerne i føydalismen. Og den består i at individet ser seg forbundet til det samfunn som det lever i. TILHØRIGHET er det sentrale i menneskets oppfatning av sin plass, ikke frihet, løsrevethet.

På mange måter bar realsosialismen i seg mye føydalt tankegods. Men dette forekom ikke på en bevisst måte, men tvert i mot som noe som ble fornektet. Den nye sosialismen må forholde seg bevisst til dette at et sosialistisk system ikke kan bygge på den borgerlige individualismen, men at denne må overvinnes.

Realsosialismen hadde som ledetråd marxismen-leninismen. Denne bygger på den dialektiske materialismen. Og den var igjen skapt gjennom at den hegelske objektive dialektiske idealisme ble snudd opp- ned.

Jeg har kommet til at dette var en feil, en grunnleggende feil. Det kunne nok ikke vise seg da den dialektiske materialisme ble utformet, men det viser seg i dag.

Det viser seg gjennom at det ikke er noen direkte sammenheng mellom menneskets stilling i produksjonen og dets ideologiske utvikling. Allerede Lenin slo fast i sin bok “Hva må gjøres ” at bevisstheten ikke kan oppstå spontant, men må tilføres utenfra.

Men han var ikke i stand til å gå erkjennelsen av dette helt til ende og gå tilbake til Hegels riktige grunnforståelse. Men det er nettopp det vi må gjøre i dag. Vi må gå videre på den veien som Lenin pekte på, men innse at det faktisk dialektisk medfører at vi kommer til en annen grunnforståelse av den ontologiske sammenheng.

Både materialismen og den objektive idealismen erkjenner at både ånd og materie er realitet. Det som skiller idealisten, altså idealisten i den hegelske forstand, fra materialisten, er at denne må erkjenne at ideen er det primære og at materien er en utskillelse fra denne i den egentlige forstand. Samtidig er materie uten ånd like meningsløst som ånd uten materie. Begge hører nøye sammen.

Og hele historien består i en skrittvis bevissthetsutvikling. Noen går foran og peker ut veien.


http://35674.vgb.no/
 


<< Previous   |   Next >>
  Subject Author Date
*  For en ny sosialistisk tenkning(1) Ole Å Langeland 2010-30-08 18:50
  Re: For en ny sosialistisk tenkning(1) Bjørn-Olav Kvidal 2010-31-08 14:10
  Re: For en ny sosialistisk tenkning(1) Ole Å Langeland 2010-31-08 19:15
Jump to :


Forums

bevegelsen.no


Nå på bevegelsen.no: