Powered by W-Agora
bevegelsen >> Sosialisme og kapitalisme
You are not logged in Login  Register    

NYHET: Grunnet spamposting har vi måttet kreve innlogging for å skrive innlegg. Oppe til høyre kan du logge inn eller registrere deg eller få nytt passord. Har opprettet gjestebruker: Brukernavn: gjest passord: gjest

Dette er et åpent forum. Blant forumets brukere er det både medlemmer og ikke-medlemmer av BfS. Innlegg representerer ikke nødvendigvis BfS' synspunkt og står for undertegners egen regning. For informasjon om Bevegelsen for Sosialisme, se vår faste webside bevegelsen.no. Vi driver ingen meningsensur - men personsjikane, ulovligheter og annen grovt usømmelig opptreden kan medføre at innlegg blir slettet uten varsel. Rapport om misbruk av forumet sendes til debatt@bevegelsen.no.
Lenin and Trotsky on "socialism in one country".Hits: 4351
Bjørn-Olav Kvidal [NemoEtomer]
on 2005-17-10 18:32
[ Edit  Delete  ]
Reply  List  Expand  Monitor
¤¤¤ * ¤¤¤


V.I.Lenin, Virksomhetsrapport for folkekommissarienes råd, 3. sovjetkongress 11. januar 1918:
"Det er sant at sosialismens sluttlige seier er umulig i ett enkelt land."


"Of course is a complete victory for socialism in one country impossible." (Collected Works, book 26, pp. 470-471, 3rd soviet congress, January 1918.)


"It is true that the final victory of socialism is impossible in a single country." (Report to the council of people's commissaries, 3rd soviet congress, 11th of January 1918.)


V.I.Lenin, Collected Works, bind 26, side 470-471, sovjetenes 3. kongress januar 1918:
"Naturligvis er en sluttlig seier for sosialismen i ett land umulig..." Men for Lenin utelukket det ikke "... et levende eksempel, å starte med arbeidet i noe land er mere effektivt enn hvilke proklamasjoner og konferanser som helst - det er slikt som inspirerer de arbeidende massene i alle land."


V.I.Lenin, Collected Works, bind 27, side 412, 26. mai 1918:
"Vi lukker ikke våre öyne foran det faktum at vi ikke alene med våre egne krefter, skulle kunne fullföre den sosialistiske revolusjonen i ett land, selv om dette land var vesentlig mindre tilbakeliggende enn Russland."


"The final victory of the socialist revolution is unthinkable in one country. It claims the most active cooperation between at least several developed countries - and this circle does not include Russia."
(Collected Works, book 28, p. 151, the 6th soviet congress, 8th of November 1918.)


"It is undoubted that the social revolution in Europe must be realized and that it will be so. All our hopes about the final victory of socialism is based upon conviction and this scientific forecast."
(Thesis on peace.)


"When the bolsheviks began the revolution, they said that we could and should begin... take it to final victory by not limit itself to Russia, but win over the international capital by the help of many countries. In this we see a confirmation that our revolution only is a link in the international chain and that our revolution developes..." (Speech at the conferance for executive committees in districts, areas and villages, 15th of October 1920.)


"Without support from the world revolution is the victory of the proletarian revolution impossible." (The tactic of SUKP(b).)


"The 4th world congress underlines for the proletarians in all countries that the proletarian revolution never can be completely victorious in one single country, but that it rather must be victoriously as a world revolution." Comintern, 4th congress, May 1922, Moscow.)


V.I.Lenin, Collected Works, bind 28, side 151, sovjetenes 6. kongress 8. november 1918:
"Den sosialistiske revolusjonens fullstendige seier er utenkbar i ett land. Den krever det mest aktive samarbeid mellom ihvertfall flere utviklete land - og denne kretsen er ikke Russland beregnet."


V.I.Lenin, Collected Works, vol 33, side 206:
"Og det finnes absolutt ingenting som burde utgjöre en legitim grunn for det minste tvil å akseptere denne bittre sannheten, for vi har alltid hevdet og gjentatt marxismens elementäre sannhet - at det kreves en forent anstrengning fra arbeiderne i flere utviklete land for sosialismens seier."


V.I.Lenin, 'Teser om Freden':
"Det er utvilsomt at den sosiale revolusjonen i Europa må finne sted og at den kommer å gjöre det. Alle våre forhåpninger om sosialismens sluttlige seier grunner seg på denne overbevisningen og denne vitenskaplige forutsielsen."


V.I.Lenin, Rapport om freden ved Brest-Litovsk, 7. kongress i SUKP(b):
"Jeg gjentar det, vår redning foran alle disse vanskeligheter ligger i den europeiske revolusjonen."


V.I.Lenin. Rapport fra folkekommissariatenes råd, 7. kongress i SUKP(b):
"Det er derfor man ikke kan anse den sosialistiske revolusjonens seier så som sluttlig för den har blitt proletariatets seier ihvertfall i flere av de framstående landene."


V.I.Lenin, Taktikken til SUKP(b):
"Uten stötte fra verdensrevolusjonen er den proletariske revolusjonens seier umulig."


V.I.Lenin, Tale ved konferansen for representanter fra eksekutivkomiteene for distrik, områder og byer, 15. oktober 1920:
"Når bolsjevikene begynte revolusjonen, sa de at vi kunne og vi burde innlede... bringe den til sluttlig seier gjennom ikke å begrense seg til Russland, men beseire den internasjonale kapitalen med hjelp av en rekke land... Vi ser i dette en bekreftelse på att vår revolusjon kun er en lenke i den internasjonale revolusjonens kjede og at vår revolusjon utvikles..."


Komintern 4. kongress, mai 1922, Moskva:
"Den fjerde verdenskongressen understreker for proletarene i alle land at den proletariske revolusjonen aldri kan fullstendig seire i et eneste land, men at den heller må seire internasjonalt som en verdensrevolusjon."


Leo Davidovitj (Bronstein) Trotsky, 'Third International after Lenin', side 66-73:
"Om sosialismen kan oppnåes innenfor de nasjonale grensene for det tilbakeliggende Russland, da finnes det ennå större anledning til å tro den kan oppnåes i det avanserte Tyskland. Imorgen kommer lederne for det tyske kommunistpartiet å pröve å bevise den teorien. Programforslaget gir dem fullmakt å gjöre det. Dagen etter imorgen kommer det å bli det franske partiets tur. Det kommer å bli begynnelsen til Kominterns opplösning etter sosialpatriotiske linjer."


*

Lenins formelle posisjon på spörsmålet om at 'sosialismen' kun kunne gjennomföres ved at revolusjonen ble spredt till de utviklete kapitalistiske land overenstemmer med Trotskys posisjon som vi skal sitere her. Ulykkeligvis forstod ingen av dem poenget med et sosialistisk demokrati som garantien mot at revolusjonen skulle degenerere.

Leo Davidovitj Bronstein 'Trotsky', 'Third International after Lenin', side 22:
"Den marxistiske doktrinen som forutsetter at den sosialistiske revolusjonen kun kan begynne på nasjonal basis, samtidig som sosialismens fullförelse i ett land er umulig, har vist seg dobbel og tredobbel sann."

*

Fram til tida omkring 1924 var det også Stalins formelle posisjon at sosialismen til sitt vesen var internasjon og umulig å fullföre i ett land. Siden er det en helt annen sak at vi internasjonale sosialister forkaster hele tesen om partistat, partidiktatur eller hvilken elite det enn må väre som kopierer borgerskapets statspolitikk:

"But the overthrow of the power of the bourgeoisie and the establishment of the power of the proletariat in one country does not yet mean that the complete victory of socialism has been ensured. The principal task of socialism--the organization of socialist production--has still to be fulfilled. Can this task be fulfilled, can the final victory of socialism be achieved in one country, without the joint efforts of the proletarians in several advanced countries? No, it cannot. To overthrow the bourgeoisie the efforts of one country are sufficient; this is proved by the history of our revolution. For the final victory of socialism, for the organization of socialist production, the efforts of one country, particularly of a peasant country like Russia, are insufficient; for that the efforts of the proletarians of several advanced countries are required."

J. V. Stalin, "Foundations of Leninism," May 1924


*

Det bolsjevikiske partidiktaturet og statskapitalismen som ble bygget uten noen demokratiske strukturer i det hele tatt, står i grell kontrast til Lenins og Trotskys kritikk av tesen om sosialisme i ett land. Det var en politikk med leppene og en annen i praksis. Chang Kai-shek og andre borgerlige militärer fra Kina fikk utdannelse i Moskva i begynnelsen av 1920-tallet. Samtidig opprettet 'Sovjet'-föderasjonen og Tyskland Rapallo-avtalen der Wehrmacht og Luftwaffe fikk bedrive militär trening og utvikling på russisk territorium, noe de også gjorde under 1920-tallets siste år fram til begynnelsen på 1933.


Vyacheslav Mikhailovich Molotov, 'Om Sovjetunionens utenrikspolitikk', Höyeste Sovjet, 31. oktober 1939:
"Vi har alltid hatt den oppfattningen at ett sterk Tyskland er en nödvendig betingelse for en varig fred i Europa."

Josef Vissarionovitj (Djugazvili) Stalin, 19. partikongressen, 14. oktober 1952 utropte det som var latent siden 1920-tallet at arbeiderklassen ikke var en klasse med historiske forankringer i internasjonale relasjoner, men den eneste sanne 'nasjonale' klassen, samme politikk som maoismen kom til å forfekte.


*

De politiske konsekvensene av teorien om 'sosialisme i ett land' handler ikke bare om hva som er praktisk mulig eller ikke i produksjonen, selv om noen klasselös formasjon i Russland som Stalin proklamerte 1936 var höyden av mystifikasjon. Det handler heller ikke om arbeiderklassens kapasitet til å forsvare seg fra kapitalistiske land som omringer den sosialistiske halv-staten. Teorien om 'sosialisme i ett land' har en politisk dimensjon som sier at om arbeiderklassen og massene i hvert enkelt land kan gjennomföre sosialismen selv uten hjelp av en proletarisk verdensrevolusjon så etablerer man en politikk som ikke gjör den proletariske internasjonalismen så tvingende nödvendig. Teorien om 'sosialisme i ett land' eliminerer nemlig det materielle grunnlaget for den internasjonale arbeidersolidarietets berettigelse. Det er förste skritt til en utenrikspolitikk med dimplomatisk sikk-sakk politikk på verdenskapitalismens premisser, og ikke en kamp for en sosialistisk verdensrevolusjon. På sin höyde betyr det borgerlig humanisme.

Sosialismen som overgangsperioden til en klasselös verden er noe helt annet enn bare humanisme og nödhjelpsaksjoner. Det er en handling for nye internasjonale strukter av og for vanlige mennesker og ikke elitenes prosjekt.

Lenins og Trotskys partistat betydde at de oppreinnelige arbeider- og folkeråd - sovjetene - ble underlagt staten, valgene ble avskaffet og den politiske opposisjone forbudt. At det kunne gå som det gikk har flere årsaker, först og fremst at når staten får all eller det meste av makta over ökonomien så blir de som sitter i toppen av staten en slags type statskapitalister om enn ikke med samme personlige makt som i den private kapitalen. Både Lenin og Trotsky mente akkurat som de övrige reformistiske og borgerlige partiene at folket skulle fostres og ledes av en elite. Det sier seg sjöl at om man vegledes av en slik ideologi så blir det som at man skal läre folket å kjöre bil mens fra baksetet samtidig noen andre får sitte bak rattet. Ingen progressiv metode, med andre ord. Röttene til ideologien at folket skal ledes av de som "vet" er til sitt vesen en borgelig ideologi og manifesterer kjerna i den franske revolusjonen 1789. Vi kan tillegge at partiet Rödt i Norge under ei tid hadde nettopp et stort maleri fra den franske revolusjonen som et politisk symbol.


- http://libcom.org/library/the-bolsheviks-and-workers-control-solidarity-group

- http://www.spunk.org/texts/places/russia/sp001861/bolintro.html


Björn-Olav Kvidal,
Stockholm
 
https://libcom.org/library/the-bolsheviks-and-workers-control-solidarity-group ¤ << Previous   |   Next >>
  Subject Author Date
*  Lenin and Trotsky on "socialism in one country". Bjørn-Olav Kvidal 2005-17-10 18:32
  Re: Lenin and Trotsky on "socialism in one country" Bjørn-Olav Kvidal 2010-05-03 03:23
Jump to :


Forums

bevegelsen.no


Nå på bevegelsen.no: